Trường Mẫu giáo Rạng Đông

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023-2024
- Thời gian thu học phí học kỳ 1: Từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 28/12/2023
- Thời gian thu học phí học kỳ 2: Từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 03/05/2024
- Hình thức thu: chuyển khoản
Bấm vào đây xem nội dung Quyết định số 41/QĐ-UBND /Uploads/4054/files/638325096872566039_638324402334644167_41_2023_Q%C4%90-UBND_09-10-2023_Q%C4%90%20tri%E1%BB%83n%20khai%20NQ%20s%E1%BB%91%2016%20c%E1%BB%A7a%20H%C4%90ND%20t%E1%BB%89nh%20v%E1%BB%81%20m%E1%BB%A9c%20thu%20h%E1%BB%8Dc%20ph%C3%AD%202023-2024_Tr%C3%ACnh%20k%C3%BD_signed.pdf

Vào đây xem nội dung Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND /Uploads/4054/files/638325096872566039_638324402334644167_NQ16_NQ-H%C4%90ND_12-07-2023_muc%20thu%20hoc%20phi%20nam%202023-2024.pdf