Trường Mẫu giáo Rạng Đông

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024-2025

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRẺ VÀO TRƯỜNG MẪU GIÁO RẠNG ĐÔNG
NĂM HỌC 2024-2025

Trường Mẫu giáo Rạng Đông thực hiện tuyển sinh 2 đợt: Hình thức tuyển sinh trực tuyến
* Đợt 1: tuyển sinh trẻ sinh năm 2019 (Lớp Lá). Thời gian: từ ngày 18/6/2024 đến ngày 28/6/2024
* Đợt 2: tuyển sinh trẻ sinh năm 2020, 2021. Thời gian: từ ngày 01/7/2024 đến ngày 5/7/2024


Vào đây xem: Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025_0001.pdf

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRẺ SINH NĂM 2019 (LỚP LÁ)


Vào đây xem Thông báo tuyển sinh trẻ sinh năm 20219 (lớp Lá)_0001.pdf

Hãy vào đây thực hiện đăng ký tuyển sinh cho bé: https://tuyensinh.longan.edu.vn